Corredor Ecològic de Foix

Es un projecte d’ARBA Litoral que connectarà els hàbitats naturals del litoral mediterrani (fons marí, sistemes dunars, zones humides) amb els de la Serralada Litoral Catalana (màquies i boscos mediterranis) a través de la plana fèrtil humanitzada (on abans hi va haver boscos caducifolis i altres comunitats riberenques).

La conca del Foix és una regió fronterera que rep influències eurosiberianes (del nord-est) i iberoafricanes (del sud-oest) amb la qual cosa hi existeix un ecosistema que alberga molta biodiversitat; malgrat el seu actual estat de conservació força precari; si el comparem amb altres regions de l’àrea mediterrània.
Per fer efectiva la connexió entre espais naturals fragmentats per l’agricultura, la urbanització i altres usos de terra, ARBA Litoral realitzarà una sèrie d’actuacions de restauració ambiental, segons tipus de biòtop.

dades pràctiques

* En quin sentit el projecte contribueix a un desenvolupament sostenible?: ADAPTACIÓ DEL NOSTRE TERRITORI ALS REPTES DEL SEGLE XXI:
– Crisi ecològica, reducció d’hàbitats, extinció global d’espècies.
– Canvi climàtic: Sequeres, inundacions, temporals i retrocès de la línea costanera.
– Crisi econòmica, socio-política i sanitaria.

El Corredor del Foix és un projecte que vol oferir aquestes solucions a diferents conflictes ambientals, econòmics i socials que patim al territori:

Extinció d’espècies i pèrdua d’hàbitats: mitjançant la reintroducció, restauració i conservació d’ambdues. A més i això és crucial per evitar aïllament de poblacions amenaçades i per tant endogàmia, el projecte pretén connectar biòtops, afavorint així l’intercanvi de formes de vida interactuant en l’ecosistema (caçant, pasturant, transportant llavors, etc)
Canvi climàtic: mitjançant la restauració de barreres vegetals que redueixin els efectes de temporals marins, pluges torrencials o inundacions fluvials, vents huracanats, incendis, períodes de sequera i gelades. Captant CO2 també gràcies a la conservació i/o ampliació de comunitats vegetals prou longeves, extenses i resilients a futurs canvis ambientals..
Crisi econòmica social i política mitjançant el foment d’una gestió de recursos naturals sostenible al voltant de les àrees objecte de restauració ambiental (per exemple beneficiant a la pesca artesanal al crear hàbitats de cria per a la fauna marina, o a l’agricultura ecològica mitjançant la plantació de tanques per generar microclimes favorables al cultiu de vegetals i atreure insectívors i mesopredadors, o a un turisme més verd i responsable que gaudeixi del corredor ecològic practicant activitats relacionades amb el medi natural i deixant beneficis als comerços locals).
Desertització: mitjançant la construcció de sòls vius dotats d’una rizosfera (hàbitat subterrani per fongs, bacteris i animals) protegida per un encoixinat orgànic capaç de descompondre fins a formar humus, i alhora, capaç de canalitzar l’aigua de les precipitacions cap al subsòl per alimentar els nostres déus.
Desinformació: La societat digital té el defecte de produir gran volum d’informació i una part pot ser banal, manipulada o falsa. Des d’un punt de vista educatiu, el projecte de Corredor Ecològic de Foix posarà en valor un patrimoni cultural i històric que havia estat menyspreat.
Integració i Educació: ARBA Litoral realitza sovint activitats de voluntariat o tallers per a centres escolars, centres de menors no tutelats, centres socials i entitats o associacions diverses .. Ens ajuden a recollir llavors, a plantar arbres i aprenen sobre la biología, ecología, la geología i la història del nostre entorn. Estem oberts a realitzar col·laboracions amb centres per a persones amb característiques especials.
Cooperació i Territori global: El Corredor del Foix és un projecte de custòdia i restauració ambiental del territori a gran escala capaç d’integrar i coordinar altres entitats que hi vulguin participar custodiant, restaurant o realitzant altres tasques de millora ambiental a diferents fragments de cada hàbitat natural, tant dins la conca del Foix com formant connexions amb corredors ecològics a les conques veïnes de la resta del Sistema Litoral Català (i més enllà, cap als hàbitats de les conques pirinenques i cantàbriques, ibériques, bètiques, balears, gales, itàliques, balcàniques, atlàntiques, nord-africanes, anatòliques, i en fi, de tota la conca mediterrània, pont natural entre la gran bio-regió Paleàrtica i la Etiòpica).
El Corredor del Foix, doncs, no és més que una petita operació quirúrgica per millorar l’estat d’un petit vas sanguini connectat a un sistema d’arteries i venes que forma un gran Sistema Circulatori de formes de vida a nivell Planetari. Per tant oferim a tota persona física o jurídica l’oportunitat tant de sumar la seva participació en aquest projecte, com d’executar-ne de propis amb els mateixos objectius al territori corresponent.
Només amb aquest esforç conjunt de crear corredors ecològics es podrà garantir l’èxit del conjunt de projectes; tant de conservació d’hàbitats i gestió territorial com de protecció d’espècies amenaçades; de cara al segle XXII, quan les futures generacions heretaran el paisatge que nosaltres, la generació contemporània, haurem modelat.
* Està situat a: Cubelles, Conca Baixa del riu Foix.
* Ho organitza: Associació
* Nom i cognom del contacte: Oriol Millán, ARBA Litoral
Número de telèfon: 684150125
Pàgina web: www.arbalitoral.org.
Les xarxes socials del projecte son: www.facebook.com/ARBAsistemalitoral
https://www.instagram.com/arbalitoral/
https://www.youtube.com/channel/UCn9hdVQ9YIHvxfjQrlFtqgA

Informació detallada

 

La Conca del Foix és una regió de 311km2 vertebrada per aquest riu; de 48 km de longitud; i els seus afluents (riera de Marmellar, riera de la Bruixa, riera de Llitrà, de Pontons…).

Enclavada en una zona on rep tant influències iberoafricanes desde ponent i migjorn com eurosiberianes desde llevant i el nord, podem dividir els hàbitats que trobem al llarg de la conca entre hàbitats marins, hàbitats fluvials, i hàbitats terrestres. Entre aquests darrers hi han hàbitats degradats que maduren cap a hàbitats llenyosos, que poden ser durisilves quan són perennifolis, o planisilves en el cas dels més escasos boscos caducifolis.
La connexió; i per tant l’intercanvi de llavors propiciat pel moviment dels animals; entre aquests hàbitats sempre ha estat constant. Tot i que l’actual estat del curs baix del riu i la concentració de vies de transport han truncat darrerament la connectivitat d’aquest ecosistema.

El maltractament, ja històric, que s’ha fet a l’entorn a la conca del Foix ens ha portat a l’extrem d’haver perdut gairebé tot el bosc de ribera per tenir vinyes, els aiguamolls i les dunes per construir edificis, d’haver-se erosionat milers i milers de m3 de sòl fèrtil, a haver perdut el cabal superficial a gran part de la conca baixa del riu, a veure com desapareix gran part de la vida aquàtica i a entrar en una situació de risc de retrocés del litoral davant l’erosió marina causada pels temporals i la possibilitat que augmenti el nivell del mar. Mediterrani a conseqüència del canvi climàtic.

Per tal d’assolir tots els objectius i fer-ho en col·laboració amb la ciutadanía, l’administració, les entitats, els organismes científics i els propietaris dels terrenys, contemplem diferents models d’actuació que podem generalitzar en:

a) Permís d’actuació
b) Custòdia de territori.

Restauracions ambientals.
Les restauracions ambientals són actuacions de millora de biodiversitat florística o faunística.
També considerem restauració ambiental aquelles actuacions de retirada o mitigació de residuus contaminants al medi ambient, així com qualsevol actuació amb l’objectiu de controlar espècies exòtiques invasores o bé activitats que puguin causar impacte negatiu a l’equilibri ecològic de la Conca del Foix.

– Sembra directa de gla de roure i alzina.
– Conreu en viver de 56 espècies de plantes autòctones.
– Plantació en Laberint.
– Plantació de ribes i talussos fluvials.
– Plantació de tanques vegetals.
– Acotament d’arees en regeneració.
– Seguiment i foment de poblacions faunístiques.
– Control d’espècies invasores.
– Prevenció i mitigació d’impactes ambientals

Altres consideracions

 

Per col·laborar amb ARBA Litoral en aquest projecte, els voluntaris i els socis poden assumir algun d’aquests rols:

Gaig: Participació en les Jornades de Recol·lecció i Sembra de Gla de Roure i alzina

Senglar: Participació en les jornades de Viverisme, Plantació i Manteniment de les plantacions.

Guineu: Aportació intel·lectual al projecte o el funcionament de l’associació: Estudi científic, redacció de projectes, tràmits burocràtics i divulgació.

Roure: Cessió de sòl en custòdia a l’associació, permís d’actuació de restauració ambiental, donació económica.