APMA

Els fins de l’associació són:
1. Promoure, afavorir i difondre accions encaminades directament a la defensa i preservació de la natura, del medi ambient i a la millora de la qualitat de vida.
2. Promoure i difondre els valors relacionats amb els problemes que afecten les espècies, els ecosistemes i les relacions de les persones amb el Medi Natural, que inclogui l’ordenació i gestió del territori, la seva dimensió social i econòmica i la implicació personal dels ciutadans.
3. Difondre informació ecologista i desenvolupar una àmplia iniciativa d’educació mediambiental i socio-ecològica, per tal d’arribar a la formació d’un estat d’opinió i de conducta ecologista.

dades pràctiques

* En quin sentit el projecte contribueix a un desenvolupament sostenible?: L’APMA és una plataforma des de la que es poden vincular moltes accions a favor del medi ambient, a favor de la salut i a favor d’un canvi de paradigma en la gestió del territori que tingui en compte la nostra relació amb la naturalesa.

* Està situat a: L’àmbit és comarcal. Pensa globalment i actua localment.

* Ho organitza: Associació

* Nom i cognom del contacte: Jaume Marsé Ferrer Número de telèfon: 638480002
Pàgina web: apmagarraf.org/
Les xarxes socials del projecte son: facebook.com/apmagarraf/ twitter.com/ApmaGarraf www.instagram.com/apmagarraf/

Informació detallada

 

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitzarà les activitats següents:
1. Promoure i organitzar activitats dirigides a l’estudi i defensa del patrimoni natural, la conservació de l’entorn: l’educació i qualitat ambientals fent-ho, sempre que sigui necessari i oportú, de forma coordinada amb altres entitats o associacions quals objectius siguin similars o coincidents.
2. Organitzar exposicions, xerrades, conferències i estudis amb l’objecte de preservar l’entorn, millorar la qualitat de vida i augmentar la consciència social i ecològica dels individus.
3. Promoure i realitzar activitats d’educació ambiental dirigides a col·lectius diversos, amb especial atenció al jovent.
4. Promoure i elaborar, per iniciativa pròpia o a petició de tercers, informes, estudis o dictàmens relacionats amb la natura, el medi ambient i la seva problemàtica.
5. Col·laborar amb altres entitats o associacions sense ànim de lucre, que tinguin com a objectiu la defensa de l’interès general, amb especial èmfasi a les dedicades a la defensa del medi ambient.
6. Vetllar perquè el planejament urbanístic i l’ordenació del territori es formuli i redacti sota principis de respecte a la natura i a l’equilibri ambiental.
7. Vetllar per aconseguir que les normes i disposicions de protecció i conservació del patrimoni natural es desenvolupin i apliquin correctament i rigorosament.
8. Actuar, en els fòrums locals, comarcals o nacionals, en defensa de la natura en representació pròpia o, si escau, en representació d’altres entitats i associacions del mateix caire.
9. Actuar com a interlocutor davant dels organismes i administracions que sol·licitin la presència de les entitats o associacions de defensa de la natura, i participar si escau en els òrgans consultius de l’administració en qualsevol dels seus nivells.
10. Gestionar o adquirir terrenys mitjançant compra, donació, arrendament, conveni o qualsevol altra figura legal adient, a fi de conservar i millorar els valors i recursos naturals que continguin.
11. Qualsevol altra funció o activitat encaminada a assolir els objectius d’aquesta Associació.
12. Promoure, elaborar i executar accions de cooperació en temàtica ambiental.
13. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Altres consideracions: Una de les finalitats seria també la d’anar junt amb altres grups que persegueixen uns objectius semblants.